terapia

FIZYKOTERAPIA

Krioterapia – zabieg z zastosowaniem skrajnie niskich temperatur polegający na miejscowym schłodzeniu tkanek, majacy na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, obrzęku i napięcia mięśni

Ultradźwięki – zabieg z zastosowaniem fali akustycznej niesłyszalnej dla człowieka. Mają działanie przeciwbólowe, przekrwienne, zmniejszają napięcie mięśni i hamują procesy zapalne.

Laseroterapia – zabieg z wykorzystaniem fali świetlnej w zakresie podczerwonego widma, polegający na stymulacji chorobowo zmienionych tkanek

Magnetoterapia - Zabieg fizykalny polegający na zastosowaniu pola magnetycznego, które w całości przenika ciało ludzkie. Może być stosowana w stadium ostrym choroby, zarówno przez gips i odzież.

Elektroterapia – grupa zabiegów z wykorzystaniem prądu stałęgo lub impulsowego o małych i średnich częstotliwościach oraz różnych przebiegach.  W skład elektorterapii wchodzą: jonoforeza, galwanizacja, prądy interferencyjne, TENS, prądy Traberta, prądy diadynamiczne(DD)

TERAPIA MANUALNA

Metoda PNF (proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie)  to kompleksowa terapia w której każdy zabieg kierowany jest do człowieka jako do całości, a nie skupiająca się tylko na jednostkowym problemie, czyli pojedynczym fragmencie ciała pacjenta. Celem terapii jest ponowne rozwijanie strategii motorycznych służących do pokonywania codziennych trudności z minimalną pomocą z zewnątrz gdyż samodzielność pacjenta jest zawsze na pierwszym planie.

Metoda FDM ( Fascial Distortion model) wg Stephena Typaldosa. W metodzie tej zakłada się, że przyczyna dolegliwości pacjenta leży w odkształceniu czyli tzw. dystorsji powięzi. Poprzedzona diagnozą terapia polega na zastosowaniu specjalnych chwytów i niekiedy bardzo silnych ucisków określonych punktów w obrębie pasm powięzi. Inne chwyty terapeutyczne opierają się na rozciąganiu bądź naciskom w okolicy stawów.

Medycyna Manualna metodą Lewita – kompleksowa terapia zaburzeń czynnościowych (odwracalnych) do których zaliczamy : zmniejszenie przesuwalności ( powięzi, tkanki podskórnej, nerwu), zaburzenia rozciągliwości mięśni, zwiększenie oporu przy ucisku struktur(mięśień, punkt okostnowy, punkt maksymalnego bólu). W terapii wykorzystujemy techniki relaksacji poizometrycznej, mobilizacji skóry i powięzi, a także mobilizacji i manipulacji stawów.

Metoda Ackermanna – jest obecnie jedną z najbardziej skutecznych i komplementarnych metod leczenia manualnego. Wyróżnia się ona szybką i celową diagnostyką, a postępowanie terapeutyczne jest tu precyzyjne i dokładne. Poszczególne techniki zabiegowe w tej metodzie ograniczają się dokładnie do jednego segmentu, dlatego zostaje „odblokowany” tylko i wyłącznie ten kręg, który powodował dolegliwości u pacjenta. Każdy zabieg zostaje poprzedzony szczegółową diagnozą wstępną. Terapeuta dokonuje oceny stanu pacjenta na podstawie wywiadu, palpacji ustawienia (przemieszczeń) i funkcji poszczególnych stawów. (na podstawie www.kto.com.pl)

Kinezyterapia – zespół indywidualnych ćwiczeń dobranych bezpośrednio do potrzeb pacjenta. Wykorzystuje się ćwiczenia: bierne, wspomagane, czynne, izometryczne

FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz opracowana przez dr Mariannę Białek) – polegaja na indywidualnie dostosowanym programie ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia, oraz od wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii. W terapi po badaniu następuje przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni, następnie uczy się dziecko nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie. Terapia obejmuje ćwiczenia domowe, wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia związane ze skrzywieniem (asymetria ustawienia głowy, asymetria linii barków, łopatek, trójkątów talii i miednicy.

NDT-BOBATH – stosowana zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Jest to postępowanie rozwiązujące problemy badania i leczenia pacjentów z zaburzeniami napięcia mięśniowego, zaburzeniami ruchu i aktywności spowodowanymi uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego( udarze mózgu). Cel terapii:  optymalizacja wszystkich funkcji życiowych poprzez regulację napięcia mięśniowego poprawę kontroli posturalnej i torowanie ruchów selektywnych. Terapię można prowadzić w domu pacjenta włączając rodzinę i opiekunów po udzieleniu instruktażu postępowania.

SI integracja sensoryczna – to proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając interpretując i integrując ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcją. Integracja sensoryczna jest taką organizacją wrażeń by mogły być użyte w działaniu. Metoda terapii SI kierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Może być również stosowana jako metoda komplementarna w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzonych umysłowo, autystycznych i niewidomych. Terapia i teoria SI może być wykorzystywana w działalności profilaktycznej. Stymulując prawidłowy rozwój dzieci już od wieku niemowlęcego, szczególnie w przypadku tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, zapobiegamy późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym.

Kinesiotaping - istotą każdej metody terapeutycznej jest oddziaływanie na organizm różnymi czynnikami mechanicznymi i fizykalnymi w celu wywołania pożądanych zmian. 
Jest to możliwe dzięki zjawisku samoleczenia organizmu, częściej określanym jako kompensacja, która samoistna w efekcie jest patologiczna, natomiast kierowana prowadzi do przywrócenia  i zachowania prawidłowej funkcji. Aplikacje plastra nie mają w większości zastosowań charakteru korekcji mechanicznej, lecz działanie sensoryczne poprawiające funkcjonowanie lokalne lub wpływanie na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem objawu (np. bólu). Służą temu testy przesiewowe, dzięki którym terapeuta lokalizuje dysfunkcje organizmu i porównuje je z istniejącymi objawami. (na podstawie www.kinesiologytaping.pl)